REGULAMIN RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W HALINOWIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy
dnia7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz
Statutu Szkoły.

Rozdział II
Ogólne zasady działania Rady Rodziców

§ 2

1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Halinowie, jest społecznym
organem reprezentującym wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły.
2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, Statutu Szkoły i niniejszego regulaminu.
3. Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, współdziałającym w realizacji zadań z
Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym szkołę oraz
organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
4. Rada Rodziców składa się z takiej ilości członków, aby stanowili oni co najmniej połowę liczby
oddziałów klasowych w szkole.
4.1. Dopuszczalnym jest reprezentowanie maksymalnie dwóch oddziałów przez jedną osobę.
5. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny, do chwili ukonstytuowania się nowej Rady na
posiedzeniu sprawozdawczo – wyborczym w kolejnym roku szkolnym.
5.1. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady, co
powinno nastąpić nie później niż do 2 –ch tygodni od odbycia się zebrania plenarnego Rady
Rodziców.
6. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek Szkoły oraz wszystkie inne miejsca, w
których przebywają uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele w związku ze sprawami
dotyczącymi szkoły.

Rozdział III
Ogólne zasady wyboru Rady Rodziców

§ 3

1. Wybory do Klasowej Rady Rodziców, zwanej dalej KRR, przeprowadza się na pierwszym
zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
1.1. Rodzice uczniów zgromadzeni na pierwszym zebraniu, wybierają spośród siebie KRR.
a. KRR liczy trzy osoby: Przewodniczącego KKR, Zastępce Przewodniczącego KKR,
Skarbnika KKR.
b. Nie przewiduje się dwufunkcjności.
c. Przedstawicielem do Rady Rodziców zostaje osoba wybrana bezwględną większością
głosów, obecnych rodziców na zebraniu.
d. W przypadku rezygnacji lub odwołania ze składu Rady Rodziców przedstawiciela danej
klasy, wychowawca powiadamia o tym fakcie RR i dokonuje ponownego wyboru delegata
na kolejnym zebraniu.

§ 4

1. Przedstawiciele klas do Rady Rodziców spotykają się na pierwszym zebraniu Rady Rodziców
sprawozdawczo-wyborczym – nie później niż 14 dni od zebrań klasowych.
2. Rada Rodziców wybiera ze swego grona Prezydium Rady Rodziców i Komisję Rewizyjną.
3. Skład Prezydium Rady Rodziców tworzy:
a. Przewodniczący Rady Rodziców
b. Zastępca Przewodniczącego
c. Sekretarz
d. Skarbnik
e. Członek
4. Wybory do Prezydium Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym.
5. Spośród osób wybranych do Prezydium Rady Rodziców wybiera się w oddzielnych
głosowaniach Przewodniczącego i Skarbnika Rady Rodziców.
5.1. Pozostałe funkcje w Prezydium rozdziela Przewodniczący Rady Rodziców na pierwszym
zebraniu Prezydium.
6. Kandydat zostaje uznany za wybranego jeśli jego kandydatura jest poparta bezwzględną
większością głosów przy obecności co najmniej połowy przedstawicieli klas.
7. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o
wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

Rozdział IV
Kompetencje Rady Rodziców

§ 5

1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
2. Członkowie Rady Rodziców mają prawo do zapoznania się z informacjami oraz
dokumentami szkoły związanymi z organizacją, przebiegiem procesu dydaktyczno –
wychowawczego i działalnością opiekuńczą szkoły, poza informacjami oraz dokumentami
uznanymi za poufne, lub tymi, które dotyczą spraw personalnych uczniów oraz nauczycieli.
3. Rada Rodziców uchwala:
3.1. regulamin swojej działalności, w tym wewnętrzną strukturę i tryb pracy, tryb
przeprowadzania wyborów do Klasowych Rad Rodziców i Prezydium Rady Rodziców.
4. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala:
4.1. program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym skierowany do uczniów, realizowany przez nauczycieli.
4.2. program profilaktyki szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
danego środowiska, obejmujący treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do
uczniów, nauczycieli i rodziców.
5. Rada Rodziców opiniuje:
5.1. Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
5.2. Projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
5.3. Zapisy w statucie Szkoły.
5.4. Wnioski innych organów szkoły dotyczące wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów
na terenie szkoły jednolitego stroju oraz wzór takiego stroju.
5.5. Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do planu nauczania.
5.6. Organizację zajęć pozalekcyjnych.
5.7. Pracę nauczycieli kończących staż na kolejny stopień awansu zawodowego.
5.8. Zgodę wydaną przez dyrektora na działalność w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji.
6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w §3 pkt.1 i 2 program
ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym nadzór pedagogiczny.
Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez
Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
7. Rada rodziców ma prawo:
7.1. wybierania swoich przedstawicieli do komisji, której zadaniem jest wybór dyrektora szkoły
oraz rozpatrzenie odwołania nauczyciela od oceny pracy,
7.2. wnioskowania o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie
szkoły jednolitego stroju;
7.3. wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
8. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i
wydaje je na działalność statutową szkoły.
9. Zebranie plenarne Rady Rodziców zwoływane jest nie rzadziej niż 2 razy w roku.

Rozdział V
Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

§ 6

1. Rada Rodziców w szczególności:
a. zajmuje się pomocą w organizowaniu działalności pozaszkolnej związanej z wzbogacaniem
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i integracyjnej,
b. pobiera od rodziców składki pieniężne,
c. pomaga w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
d. może występować do kierownika szkoły i rady pedagogicznej z wnioskami i
opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
e. odpowiada przed ogółem rodziców za decyzje w sprawach wydatkowania zbieranych
funduszy,
f. pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.

§ 7

1. Członkowie Klasowej Rady Rodziców:
a. reprezentują klasę na forum Rady Rodziców.
b. mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy temat dotyczący działalności Rady
i funkcjonowania szkoły.
c. zobowiązani są do przekazywania sprawozdania z działalności Rady podczas zebrań
organizowanych dla rodziców danej klasy.
d. zachęcają rodziców do pomocy i udziału w realizacji zadań Rady Rodziców Szkoły.
e. biorą udział na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
f. powinni aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady i wypełniać powierzone zadania.
g. zobowiązani są do znajomości i przestrzegania uchwalonego regulaminu oraz wypełniania
wynikających z niego zobowiązań.
h. którzy nie wypełniają powierzonych obowiązków, nie uczestniczą w trzech kolejnych
posiedzeniach lub w inny sposób działają niezgodnie z przyjętymi zasadami mogą, na wniosek
pozostałych członków, zostać odwołani. W tej sytuacji przeprowadza się ponowne wybory w
danym oddziale z zachowaniem procedury.
i. rodzicom, których dzieci w trakcie roku szkolnego zakończyły naukę w szkole, wygasa mandat
delegata do Rady.
j. członkowstwo w Radzie i wszelkie funkcje pełnione są społecznie.

Rozdział VI
Posiedzenia Rady Rodziców

§ 8

1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący
powiadamiając członków Rady na co najmniej 7 dni przed zaplanowanym terminem
spotkania w sposób ustalany na pierwszym posiedzeniu.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady
Rodziców w trybie pilnym, bez przestrzegania 7-dniowego terminu.
4. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane z inicjatywy 1/3 członków Rady Rodziców
oraz na wniosek Dyrektora Szkoły.
5. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Przewodniczącego.
6. Członkowie Rady Rodziców otrzymują na zebraniu lub wcześniej drogą elektroniczną projekt
porządku obrad.

§ 9

1. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do czynnego udziału w zebranich Rady Rodziców.
2. Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z
uchwałami przyjętymi na zebraniu.

§ 10

1. Posiedzenia Rady Rodziców prowadzone są przez Przewodniczącego.
2. W posiedzeniach może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor Szkoły
lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
1.2. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu
spraw.
1.3. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 11

1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.
2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady.
3. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co
najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się”.
2. W przypadku równej liczby głosów, decyzję podejmuje Przewodniczący Rady Rodziców.
3. Uchwały Rady Rodziców numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
5. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, Dyrektor
Szkoły zawiesza ich wykonanie.
6. Rada Rodziców ma obowiązek nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Rodziców,
które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły.

§ 12

1. Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.
2. Protokoły z posiedzenia Rady mogą być prowadzone w wersji elektronicznej.
3. Protokoły posiedzeń Rady Rodziców przyjmowane są w drodze głosowania na następnym
posiedzeniu.
4. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:
a. numer i datę zebrania,
b. numery podjętych uchwał,
c. wykaz osób uczestniczących w zebraniu
d. treść zgłoszonych wniosków,
e. podjęte uchwały i wnioski,
f. podpisy Przewodniczącego.
5. Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.

Rozdział VII
Kompetencje Prezydium Rady Rodziców

§ 13

1. Przewodniczący Rady Rodziców:
a. reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz,
b. organizuje pracę Rady,
c. prowadzi i zwołuje posiedzenia,
d. kieruje całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansową,
e. ma prawo przekazać Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, nauczycielom oraz
rodzicom opinie i wnioski wypracowane przez Radę Rodziców,
f. ma prawo uczestniczyć w jawnej części Rady Pedagogicznej,
g. ma prawo zgłaszania wniosków o odwołanie i powołanie członków Rady Rodziców i
Prezydium.
2. Zastępca przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie Jego nieobecności lub na Jego
polecenie.
3. Sekretarz Rady Rodziców:
a. odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie posiedzeń,
4. Skarbnik Rady Rodziców :
a. odpowiada za prawidłową gospodarkę środkami finansowymi zgromadzonymi przez Radę.
b. jest odpowiedzialny za utrzymanie dokumentacji księgowej w formie
papierowej i elektronicznej,
c. sporządza listy klas w celu deklaracji wpłat rodziców oraz przygotowuje przekazy bankowe,
d. współpracuje ze skarbnikami KRR,
e. współpracuje z Komisją Rewizyjną.
5. Członek Prezydium :
a. pomaga w wykonywaniu zadań powyżej wymienionym osobom,
b. uczestniczy w zebraniach plenarnych i zebraniach prezydium,
6. Dodatkowe prawa i obowiązki członków prezydium uchwala prezydium

§ 14

1. Prezydium:
a. ma prawo inicjowania działalności służącej dobru dzieci (w tym finansowej), a nie wynikającej
z uchwał plenarnego posiedzenia,
b. wykonuje zadania opiniujące Rady Rodziców,
c. podejmuje decyzje w imieniu Rady Rodziców pomiędzy zebraniami plenarnymi,
d. przygotowuje preliminarz wydatków.

Rozdział VIII
Fundusze Rady Rodziców

§ 15

1. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe przeznaczone na wspieranie działalności
statutowej Szkoły z następujących źródeł:
a. składek wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły,
b. darowizn osób prywatnych,
c. wpływów z instytucji i organizacji społecznych,
d. z dochodów osiąganych przez Radę w akcjach zarobkowych,
e. innych źródeł.
2. Wysokość dobrowolnej składki na wniosek Prezydium ustala Rada Rodziców na początku
każdego roku szkolnego.
3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców, wysokość ustalonej
składki dzielimy na ilość dzieci.
4. Składki pochodzące od rodziców zbierają Skarbnicyklasowi na podstawie deklaracji wpłat
rodziców, a następnie odprowadzają je na konto bankowe Rady.
5. Dowodem wpłaty jest kwit KP wystawiony na nazwisko wpłacającego.
6. Rodzice mogą dokonać wpłaty indywidualnie bezpośrednio na konto bankowe Rady. Dowodem
wpłaty jest potwierdzenie z urzędu pocztowego lub banku.
7. Dotacje pochodzące od podmiotów prawnych lub osób fizycznych przekazywane są Skarbnikowi
Rady na podstawie potwierdzenie KP lub bezpośrednio na konto bankowe Rady.
8. Dochody z akcji zarobkowych po protokolarnym ich przeliczenui przez organizatorów są wpłacane
na konto bankowe Rady.

§ 16

1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:
a. dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym lub oświatowym,
b. dofinansowanie wycieczek szkolnych jednodniowych,
c. wspomaganie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej,
d. zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,
e. nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach,
f. promocję Szkoły
g. koszty związane z działalnością Rady,
h. inne cele, zgodne z działalnością statutową Szkoły.

§ 17

1. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe.
2. Środkami finansowymi na koncie dysponuje Prezydium Rady Rodziców.
3. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są
Przewodniczący oraz Skarbnik.
4. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Rada Rodziców.
5. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
a. Członkowie Rady Pedagogicznej
b. Dyrektor Szkoły
c. Samorząd Uczniowski
d. Członkowie Rady Rodziców
6. Rada Rodziców może zakładać w ramach konta bankowego Rady subkonta celowe związane ze
statutową działalnością szkoły.
7. Rada Rodziców może zatrudnić księgową do obsługi księgowo – finansowej.
7.1. Wysokość oraz zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych przez Radę Rodziców
ustala Prezydium Rady Rodziców.
8. Skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców
na koniec roku szkolnego.

§ 18

1. Zakupione ze środków własnych przedmioty Rada przekazuje szkole na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego. Dyrektor szkoły zamieszcza na dowodach przekazania adnotację o
przyjęciu i wpisaniu otrzymanych przedmiotów do ewidencji księgowej.
2. Na drobne wydatki bieżące Rada może dysponować gotówką w kasie na warunkach ogólnie
obowiązujących biorąc pod uwagę częstotliwość i wysokość wydatków wymagających pokrycia
gotówkowego, odległość od instytucji, w której otwarty jest rachunek bankowy oraz istniejące
warunki i możliwości zabezpieczenia gotówki.
3. Dopuszcza się dokonywanie zakupów na podstawie paragonu bądź oświadczenia osoby
dokonującej zakupu.
Rozdział IX
Komisja Rewizyjna

§ 19

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym pracę Rady Rodziców.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącego KR i dwóch członków, którzy nie
wchodzą w skład Prezydium Rady Rodziców.
3. Co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien być zorientowany w przepisach prawa
finansowego i rachunkowości.
4. Wybory do Komisji Rewizyjnej odbywają się na plenarnym zebraniu Rady Rodziców.
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata- istnieje możliwość wyborów uzupełniających.
6. Celem działania Komisji Rewizyjnej jest kontrola stanu finansowego i sposobu wydawania
środków finansowych, sprawozdanie z zasadności wydatkowania zgromadzonych środków, jak
również kontrola całokształtu działalności merytorycznej Rady Rodziców.
7. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Rady Rodziców przynajmniej
razy
w roku i składa sprawozdania na zebraniu plenarnym.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§20

1. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady Rodziców
uprawniony jest Przewodniczący Rady Rodziców, Zastępca Przewodnicącego lub Skarbnik.
2. Regulamin Rady Rodziców uchwalany jest przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej.
3. Zatwierdzony przez Radę Rodziców regulamin opiniuje Dyrektor Szkoły w zakresie zgodności z
obowiązującymi przepisami i Statutem Szkoły.
4. Zatwierdzony regulamin podpisuje Prezydium Rady Rodziców oraz Dyrektor Szkoły.
5. Propozycje zmian Regulaminu mogą być zgłaszane przez:
a. Członków Rady Rodziców
b. Dyrektora Szkoły.
c. Klasową Radę Rodziców,

§ 21

Regulamin został uchwalony przez Rady Rodziców w dniu 30-09-2015 i wchodzi w życie z
dniem zatwierdzenia.
W imieniu Rady Rodziców:                                                                                                                   Opiniuje pozytywnie:
1. Przewodniczący                                                                                                                       Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
2. Zastępca Przewodniczącego
3. Sekretarz
4. Skarbnik

Regulamin Rady Rodziców do pobrania:

Regulamin Rady Rodziców

Wpłaty na działalność Rady Rodziców można dokonywać u skarbników klasowych,
w sekretariacie Szkoły lub
na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
29 8019 0000 2001 0200 9786 0001 Bank Spółdzielczy w Halinowie