WYCIĄG Z REGULAMINU RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

W HALINOWIE

 

§ 2

1.       Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Halinowie, jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły.

 

 

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

 

§ 6

1.       Rada Rodziców w szczególności:

a.   zajmuje się pomocą  w organizowaniu działalności pozaszkolnej związanej z wzbogacaniem form działalności dydaktycznej, wychowawczej i integracyjnej,

b.   pobiera od rodziców składki pieniężne,

c.   pomaga w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,

d.   może  występować  do  kierownika  szkoły  i  rady  pedagogicznej  z  wnioskami  i  opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

e.   odpowiada przed ogółem rodziców za decyzje w sprawach wydatkowania zbieranych funduszy,

f.    pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.

 

§ 7

1.       Członkowie Klasowej Rady Rodziców:

a.      reprezentują klasę na forum Rady Rodziców.

b.     mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy temat dotyczący działalności Rady i funkcjonowania szkoły.

c.     zobowiązani  są do  przekazywania  sprawozdania z działalności Rady podczas zebrań organizowanych dla rodziców danej klasy.

d.      zachęcają  rodziców do pomocy i udziału w  realizacji zadań Rady Rodziców Szkoły.

e.       biorą  udział  na  równych  prawach  we  wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

f.       powinni  aktywnie  uczestniczyć w  posiedzeniach Rady i wypełniać powierzone zadania.

 

Fundusze Rady Rodziców

 

§ 15

1. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe przeznaczone na wspieranie działalności statutowej Szkoły z następujących źródeł:

a. składek wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły,

b. darowizn osób prywatnych,

c. wpływów z instytucji i organizacji społecznych,

d. z dochodów osiąganych przez Radę w akcjach zarobkowych,

e. innych źródeł.

2. Wysokość  dobrowolnej  składki na  wniosek Prezydium ustala  Rada  Rodziców  na początku każdego roku szkolnego.

3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców, wysokość  ustalonej składki dzielimy na ilość dzieci.

4. Składki pochodzące od rodziców zbierają Skarbnicy klasowi na podstawie deklaracji wpłat rodziców, a następnie odprowadzają je na konto bankowe Rady.

5. Dowodem wpłaty jest kwit KP wystawiony na nazwisko wpłacającego.

6. Rodzice mogą dokonać wpłaty indywidualnie bezpośrednio na konto bankowe Rady. Dowodem wpłaty jest potwierdzenie z urzędu pocztowego lub banku.

7. Dotacje pochodzące od podmiotów prawnych lub osób fizycznych przekazywane są Skarbnikowi Rady na podstawie potwierdzenie KP lub bezpośrednio na konto bankowe Rady.

8. Dochody z akcji zarobkowych po protokolarnym ich przeliczeniu przez organizatorów są wpłacane na konto bankowe Rady.

§ 16

1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:

a.   dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym lub oświatowym,

b.   dofinansowanie wycieczek szkolnych jednodniowych,

c.   wspomaganie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej,

d.   zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,

e.   nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach,

f.    promocję Szkoły

g.   koszty związane z działalnością Rady,

h.   inne cele, zgodne z działalnością statutową Szkoły.

 

 

Wpłaty na działalność Rady Rodziców można dokonywać u skarbników klasowych,
w sekretariacie Szkoły lub
na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
29 8019 0000 2001 0200 9786 0001 Bank Spółdzielczy w Halinowie