Wpłat na rzecz Rady Rodziców można dokonywać:

  • w sekretariacie szkoły
  • u skarbników klasowych
  • na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

29 8019 0000 2001 0200 9786 0001

 

 

Fundusze Rady Rodziców

§ 15

1. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe przeznaczone na wspieranie działalności statutowej Szkoły z następujących źródeł:

a. składek wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły,

b. darowizn osób prywatnych,

c. wpływów z instytucji i organizacji społecznych,

d. z dochodów osiąganych przez Radę w akcjach zarobkowych,

e. innych źródeł.

2. Wysokość  dobrowolnej  składki na  wniosek Prezydium ustala  Rada  Rodziców  na początku każdego roku szkolnego.

3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców, wysokość  ustalonej składki dzielimy na ilość dzieci.

4. Składki pochodzące od rodziców zbierają Skarbnicy klasowi na podstawie deklaracji wpłat rodziców, a następnie odprowadzają je na konto bankowe Rady.

5. Dowodem wpłaty jest kwit KP wystawiony na nazwisko wpłacającego.

6. Rodzice mogą dokonać wpłaty indywidualnie bezpośrednio na konto bankowe Rady. Dowodem wpłaty jest potwierdzenie z urzędu pocztowego lub banku.

 

 

Wpłaty na działalność Rady Rodziców można dokonywać u skarbników klasowych,
w sekretariacie Szkoły lub
na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
29 8019 0000 2001 0200 9786 0001 Bank Spółdzielczy w Halinowie